Advokatska kancelarija Lunić

Advokatska kancelarija Lunić

Krivično pravo   |   Građansko pravo   |   Poslovno pravo

RADNO PRAVO

          Dobra strategija upravljanja ljudskim resursima, adekvatni ugovore i interna pravila i procedure, neki su od osnovnih preduslova za uspešno poslovanje. Novi uslovi poslovanja i napredak tehnologije uneli su novu dimenziju u radne odnose i njihovo zakonsko uređenje. Često je glavni izazov održati korak sa svim izmenama zakonske regulative. Mi Vam možemo pomoći da prebrodite sve ove izazove.

 

          Zastupajući poslodavce i zaposlene u različitim oblastima u mogućnosti smo da odlično razumemo specifične zahteve i potrebe obe strane, a samim tim i da pružimo kvalitetne i praktične savete koji direktno odgovaraju na sva Vaša pitanja.

 

         Savetujemo domaće i međunarodne korporacije u svim segmentima radnih odnosa – od zasnivanja do prekida radnog odnosa. Naš tim pruža sledeće usluge:

 • Izrada/izmena svih opštih i pojedinačnih akata poslodavca (pravilnici, rešenja, odluke i drugi akti poslodavca kojima se uređuje radno-pravna oblast),

 • Izrada/izmena ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i dr.,

 • Izrada aneksa ugovora o radu,

 • Savetovanje u oblasti ostvarivanja i zaštite prava trudnica i porodilja,

 • Disciplinski postupak pred poslodavcem i svi propratni akti,

 • Postupak za utvrđivanje štete pričinjene poslodavcu i zaposlenom i svi propratni akti,

 • Savetovanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,

 • Zastupanje u svim vrstama radno-pravnih sporova (individualni i kolektivni; poništaj rešenja o otkazu, poništaj aneksa ugovora o radu, povrede na radu, profesionalna oboljenja, diskriminacija, mobing i dr.),

 • Radne dozvole i zapošljavanje stranaca,

 • Zastupanje u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova,

 • Sve vrste pravnih saveta i mišljenja u oblasti radno-pravnih odnosa.