Advokatska kancelarija Lunić

Advokatska kancelarija Lunić

Krivično pravo   |   Građansko pravo   |   Poslovno pravo

POREZI & FINANSIJE

         Mi ćemo Vam pomoći da na lak način savladate lavirint poreskih zakona i propisa, kao i da na najbolji način uskladite svoje poslovanje sa zahtevima poreskih institucija.

 

         Porezi i poresko pravo predstavljaju jedno od najizazovnijih oblasti prava, kako za kompanije, u nastojanju da ispune sve poreske obaveze, tako i za samu pravnu profesiju, ako imamo u vidu česte promene i različita tumačenja ovih propisa. Kombinujući znanje u ovoj oblasti, ali i drugim oblastima prava, temeljan pristup i duboko razumevanje dešavanja na lokalnom tržištu, spremni smo da Vam ponudimo poreske savete i rešenja koji u potpunosti odgovaraju vašim poslovnim ciljevima.

 

         Pitanja poreza i oporezivanja tangiraju sve industrije i poslovne aktivnosti od koji svaka ima svoje specifičnosti, pa se samim tim i načini njihovog oporezivanja razlikuju. Naša kancelarija pruža savete vezane za:

  • porez na dobit pravnih lica,

  • porez na dodatu vrednost,

  • porez na promet nekretnina,

  • poreze vezane za doprinose za zaposlene,

  • izbegavanje dvostrukog oporezivanja,

  • povraćaj poreza,

  • carinjenje i pitanja indirektnog oporezivanja,

  • sva pitanja vezana za usaglašavanje sa važećim propisima.

BANKARSTVO & FINANSIJE

          Pravni propisi kojim se reguliše oblast bankarstva i finansija su veoma složeni, pa je za klijente od ključnog značaja da imaju na raspolaganju iskusnog pravnog savetnika koji ih efikasno može voditi kroz sva kompleksna pitanja vezana za ovu oblast i predlagati najpragmatičnija rešenja.

 

         Konstantno usaglašavanje sa promenjivom zakonskom regulativom je još jedan od ključnih zahteva uspešnog poslovanja u oblasti bankarstva i finansija. Pouzdan pravni savetnik sa sofisticiranim poznavanjem ove oblasti često čini ključ i suštinsku komparativnu prednost za naše klijente.

 

        Savetujemo klijente u najrazličitijim projektima u oblasti bankarstva i finansija, počevši od najkompleksnijih zahteva iz oblasti spajanja i pripajanja u bankarskom sektoru do projektnog finansiranja, stečaja i likvidacije. Imamo bogato iskustvo u savetovanju zajmodavaca i zajmoprimaca.

 

     Pružamo sveobuhvatnu pravnu pomoć u pitanjima vezanim za javno-privatno partnerstvo, restrukturiranje, stečajni postupak, naplate dugova, kao i svim pitanjima regulatorne i administrativne usaglašenosti.