Advokatska kancelarija Lunić

Advokatska kancelarija Lunić

Krivično pravo   |   Građansko pravo   |   Poslovno pravo

GRAĐANSKO PRAVO

          Savetujemo i zastupamo klijente u sudskim, vansudskim i arbitražnim postupcima pred domaćim i međunarodnim sudovima i arbitražama, kao i drugim državnim organima. Zahvaljujući bogatom radnom iskustvu i procentu uspeha u sporovima, u oblasti građanskog prava zasluženo uživamo poverenje velikog broja klijenata koji nam se svakodnevno obraćaju sa različitim pravnim pitanjima, tražeći pravne usluge u različitim oblastima građanskog prava, te između ostalog u oblasti obligacionog prava, stvarnog prava, porodičnog prava, naslednog prava i dr.

      Pored davanja pravnih saveta i usluga u oblasti porodičnog prava, adekvatnim pristupom i odgovarajućim savetima, omogućavamo klijentima da na efikasan način reše nastale životne situacije. Imajući u vidu samu prirodu porodičnih odnosa, polazeći od odredaba zakona koji regulišu oblast porodičnog prava, pružamo efikasne pravne usluge i to posebno u brakorazvodnim sporovima, sporovima radi vršenja roditeljskog prava ili izmene vršenja roditeljskog prava, zakonskog izdržavanja ili izmene visine zakonskog izdržavanja, načina viđanja dece ili izmene načina viđanja dece.

OBLIGACIONO PRAVO

     U oblasti obligacionog prava, sastavljamo odštetne zahteve, prigovore, vansudska poravnanja, tužbe, žalbe i druga pravna sredstva, omogućujući klijentima da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i nadoknade nastalu materijalnu i nematerijalnu štetu.

Takođe, sastavljamo sve vrste imenovanih i neimenovanih ugovora, kao i aneksa ugovora, uz pružanje pravnih saveta, te detaljnim razgovorima sa klijentima ishodujemo najbolju opciju koja odgovara okolnostima svakog konkretnog slučaja i osobenostima svakog klijenta, uključujući ugovore i druge pravne poslove sa elementom inostranosti.

     Ukoliko dođe do nesuglasica između ugovornih strana ili neispunjenja ugovornih obaveza, pružamo usluge izmene ugovora, kao i usluge poništaja ugovora koji ne ispunjavaju zakonske uslove. Osim navedenog, pružamo i pravne usluge u ostalim sporovima povodom povrede odredaba Zakona o obligacionim odnosima, a koje zbog svoje obimnosti ne mogu sve biti pobrojane.

PORODIČNO PRAVO

NASLEDNO PRAVO

      Usluge u oblasti naslednog prava obuhvataju sve vrste pravnih saveta i usluga u pogledu ostavinskog postupka, te između ostalog i sastavljanje predloga za pokretanje ostavinskog postupka, zastupanje stranaka u ostavinskom postupku, pružanje usmenih i pismenih pravnih saveta, sastavljanje zaveštanja itd.

STVARNO PRAVO

        U oblasti stvarnog prava, pružamo savete i usluge zastupanja klijenata u postupcima radi zaštite prava svojine, prava službenosti, prava zaloge, prava državine, kao i u svim ostalim postupcima u oblasti stvarnog prava.

         U vanparničnim postupcima, pružamo savete i usluge zastupanja klijenata u postupcima radi potpunog ili delimičnog lišenja poslovne sposobnosti, radi proglašenja nestalog lica za umrlo, radi utvrđivanja vremena i mesta rođenja, radi produženja roditeljskog prava, radi davanja dozvola za stupanje u brak maloletnim licima, radi deobe zajedničkih stvari ili imovine, radi uređenja međa i mnogim drugim. Naše usluge uključuju:

 • Pravna zaštita u bračnim i porodičnim odnosima; Pružanje usmenih i pismenih pravnih saveta i zastupanje stranaka u postupku radi razvoda braka, te sastavljanje tužbe radi razvoda braka, radi samostalnog vršenja roditeljskog prava ili izmene vršenja roditeljskog prava, radi zakonskog izdržavanja ili izmene odluke o visini zakonskog izdržavanja, radi uređenja načina viđanja dece ili izmene odluke o načinu viđanja dece

 • Sastavljanje predloga za sporazumni razvod braka i zastupanje stranaka u postupku povodom sporazumnog razvoda braka

 • Pružanje usmenih i pismenih pravnih saveta, zastupanje stranaka pred sudovima u postupku radi deobe bračne imovine, poništaja braka…

 • Pružanje usmenih i pismenih pravnih saveta u postupcima radi ostvarivanja mera zaštita od nasilja u porodici

 • Naknade štete zbog povrede autorskih prava i prava intelektualne svojine

 • Povrede na radu i u vezi sa radom

 • Naknade materijalne štete zbog oštećenja na vozilima i drugoj imovini

 • Naknade štete zbog smrti bliskog lica, povrede časti i ugleda, povreda ličnih sloboda i slobode govora

 • Naknade materijalne i naknade nematerijalne štete zbog povreda u saobraćajnim nezgodama

 • Sastavljanje, izmena i tumačenja obligacionih ugovora; pružanje usmenih i pismenih pravnih saveta i zastupanje stranaka u postupcima radi poništaja ugovora

 • Pravna zaštita u slučaju neispunjenja obligacionih ugovora

 • Testamenti, nasledno-pravni ugovori i ostavinski postupak

 • Pravna zaštita u oblasti stvarnog prava i zaštite prava svojine, prava službenosti, prava državine, prava zaloge, uređenje međa i dr.

 • Pravna zaštita u izvršnim postupcima: sastavljanje predloga za izvršenje, podnesaka, zastupanje stranaka pred sudovima i javnim izvršiteljima.